Image

Στέφανος Βλαχόπουλος

Ο Στέφανος Βλαχόπουλος είναι Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Διαγλωσσική Επικοινωνία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Είναι πτυχιούχος της ειδίκευσης μετάφρασης (1991) και της ειδίκευσης διερμηνείας (1993) του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το 1999 ανακυρήχθηκε διδάκτορας του ίδιου Πανεπιστημίου στη Θεωρία της Μετάφρασης. 

Ερευνητικά ασχολείται με τη διερμηνεία, τη μετάφραση ειδικών κειμένων και τη διαπολιτισμική επικοινωνία σε επαγγελματικά περιβάλλοντα. 

Ο κ. Βλαχόπουλος έχει διευθύνει ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και έχει εκδώσει 6 μονογραφίες. Επίσης έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και εισηγήσεις συνεδρίων.

Από το 2000 δίδασκε στο Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου.  Από το 2020 διδάσκει στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Διερμηνεία Δημοσίων Υπηρεσιών: Η γέννηση μίας υπηρεσίας και ενός επαγγέλματος

Η εισαγωγή μητρώου Διερμηνέων Δημοσίων Υπηρεσιών (ΔΔΥ) στην Ελλάδα – σε πρώτη φάση - για τους σκοπούς του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ) θα πρέπει να θεωρηθεί ένα μεγάλο βήμα προς τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μητρώου εκπαιδευμένων και διαπιστευμένων διερμηνέων για τον δημόσιο τομέα στη χώρα μας, καθώς και  ορόσημο για την ποιοτική διαχείριση της επικοινωνίας των αλλοδαπών με τις ελληνικές αρχές.

Υπό το πρίσμα της συνεχούς εισροής αιτούντων άσυλο από το 2015 (και των σχετικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν) και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες του ΥΜΑ βασίζονται σε συμβεβλημένους παρόχους για όλες τις υπηρεσίες διερμηνείας, συμπεριλαμβανομένων των συνεντεύξεων για τους αιτούντες άσυλο, η δημιουργία ενός Μητρώου Διερμηνέων, θα αποτελέσει μια κατάλληλη και μακροπρόθεσμη λύση για τις αυξημένες ανάγκες διερμηνείας του ΥΜΑ, καθώς και τις ανάγκες άλλων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συστηματική προσέγγιση στον ελληνικό δημόσιο τομέα για την βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση των επικοινωνιακών αναγκών τόσο των αλλοδαπών όσο και των λειτουργών του δημόσιου τομέα.

Το πάνελ με εισηγητές τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου φωτίζει τα βήματα δημιουργίας μητρώου ΔΔΥ για τις ανάγκες του ΥΜΑ. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί η συνολική διαδρομή  που ακολουθήθηκε από την ερευνητική ομάδα για την επαγγελματοποίηση του χώρου. Θα παρουσιαστούν οι ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση δεδομένων σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΥΜΑ. Οι εισηγητές θα αναλύσουν τις εννοιολογικές προκλήσεις, τον τρόπο λειτουργίας του προτεινόμενου μητρώου, τον τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων ΔΔΥ, το προφίλ τους, καθώς τον κώδικα δεοντολογίας για τη ΔΔΥ.  Το έργο πραγματοποιείται στο πλαίσιο εταιρικής συμφωνίας μεταξύ του ΥΜΑ και του Ιονίου Πανεπιστημίου και χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μηχανισμό ΕΟΧ.

Συνεργασία με διερμηνείς στις ζώνες διέλευσης προσφύγων: Ανάπτυξη δεξιοτήτων και αύξηση της ευαισθητοποίησης σε ΑΕΙ / ReTrans» (Working with Interpreters in Refugee Transit Zones: Capacity building and awareness-raising for higher education contexts / ReTrans)

Το έργο ReTrans του προγράμματος Erasmus+ αποβλέπει στρατηγικά στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τη διερμηνεία σε ζώνες διέλευσης προσφύγων, παρέχοντας σε φοιτητές και καθηγητές ιδρυμάτων που εκπαιδεύουν διερμηνείς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και εύχρηστα εκπαιδευτικά εργαλεία.

Ειδικότερός στόχος του έργου είναι να βοηθήσει όσους φοιτούν ή διδάσκουν διερμηνεία σε περιβάλλοντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να κατανοήσουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις όχι μόνο της ίδιας της διερμηνείας, αλλά και της επαρκούς διαχείρισης της παροχής γλωσσικών υπηρεσιών για όλους τους συμμετέχοντες της επικοινωνίας. Παράλληλα, το έργο απευθύνεται και σε άτομα που προσφέρουν υπηρεσίες διερμηνείας στο προσφυγικό πλαίσιο χωρίς να έχουν κάποια κατάρτιση, καθώς και σε όσους διαχειρίζονται αυτές τις υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, στην αρχική φάση του έργου πραγματοποιήθηκε η καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης στις χώρες-εταίρους (Αυστρία, Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία και Σλοβενία) με την άντληση τόσο ποσοτικών δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων όσο και ποιοτικών δεδομένων μέσω συνεντεύξεων στις οποίες συμμετείχαν διερμηνείς, πρόσφυγες και δημόσιοι λειτουργοί. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν διαδραστικά παιχνίδια, podcast και βίντεο τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ασύγχρονη εκπαίδευση των ομάδων-στόχου. Όλοι οι εκπαιδευτικοί πόροι που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου αποτελούν καινοτόμες και αειφόρες προσεγγίσεις στη μάθηση με βάση τα παιχνίδια και την εκπαίδευση με σύγχρονα μέσα.