Image

Σταυρούλα Βράιλα

Η Σταυρούλα Βράιλα είναι απόφοιτος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2003), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Θεωρία και Διδακτική της Μετάφρασης του ΤΞΓΜΔ (2005) και διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ (2015).

Έχει διδάξει στη Σχολή Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Άμυνας, ενώ από το 2019 διδάσκει στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση, Γερμανικά-Ελληνικά και αντίστροφα».

Τα ερευνητικά της πεδία είναι η ανάλυση και μετάφραση πολιτικών και ακτιβιστικών κειμένων, καθώς επίσης και η μελέτη και διαχείριση της πολιτικής ορθότητας κατά τη μετάφραση πολιτικών κειμένων.

Τεχνητή νοημοσύνη και πολιτική μετάφραση: γεφύρωση του γλωσσικού χάσματος στη διεθνή πολιτική ή ένα νέο εργαλείο προπαγάνδας;

Οι ραγδαίες εξελίξεις στη σύγχρονη διεθνή πολιτική σκηνή και οι αλλεπάλληλες μεταβολές σε κοινωνικό επίπεδο έχουν ως αποτέλεσμα μια διαρκώς αυξανόμενη παραγωγή πολιτικών κειμένων εννοιολογικής, πολιτισμικής και υφολογικής ποικιλίας. Η ακριβής και πλήρης κατανόηση και μετάδοση των πολιτικών ιδεολογιών, αποφάσεων και πρακτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο απαιτούν ένα αυστηρό πλαίσιο παραγωγής αποτελεσματικών μεταφράσεων υπό την έντονη πίεση του χρόνου και της μεταφραστικής αντικειμενικότητας (Schäffner, 2004; 2007; Schäffner & Bassnett, 2010; Aslani & Salmani, 2015; Sárosi-Márdirosz, 2015). Το γεγονός ότι η μεταφραστική τεχνολογία σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αναδεικνύεται σε ένα ισχυρό εργαλείο παραγωγής μεταφράσεων, δεδομένου ότι αυξάνει την παραγωγικότητα και διασφαλίζει τη συνέπεια στη χρήση της ορολογίας και της φρασεολογίας  (Chen, 2020; Herbig et al., 2019), την καθιστά σημαντικό εργαλείο και για τη μετάφραση των ιδεολογιών και, ως εκ τούτου, τη διεθνική επικοινωνία. Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη μελέτη της χρήσης της ΤΝ στη μετάφραση των πολιτικών κειμένων, εμβαθύνοντας στον περίπλοκο τομέα της πολιτικής γλώσσας και των ιδιαιτεροτήτων της. Ωστόσο η εφαρμογή της ΤΝ στη μεταφραστική διαδικασία συνεπάγεται μια σειρά από προκλήσεις, ιδίως κατά την πολιτική μετάφραση, για τις οποίες πρέπει να εκπαιδευτούν οι μελλοντικοί μεταφραστές προκειμένου να αναπτύξουν τις κατάλληλες στρατηγικές (Wang, 2023; Shrivastava, 2023). Βασικός στόχος της έρευνας είναι ο εντοπισμός των προκλήσεων αυτών και η προτυποποίηση αποτελεσματικών στρατηγικών για την αντιμετώπισή τους. Η ερευνητική μεθοδολογία περιλαμβάνει την κριτική ανάλυση μεταφράσεων ομιλιών Γερμανών πολιτικών προς τα ελληνικά με χρήση της ΤΝ και την αξιολόγηση της πολιτισμικής προσαρμογής, του συναισθηματικού φορτίου και της πειθούς των μεταφρασμάτων. Εφαρμόζοντας την τυπολογία σφαλμάτων MQM-DQF και κλειστών ερωτηματολογίων κλίμακας Likert σε εκπαιδευόμενους και επαγγελματίες μεταφραστές, η μελέτη επιδιώκει να παράσχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση της ΤΝ, εστιάζοντας στον εκδημοκρατισμό των πληροφοριών και την πιθανή επίδραση στην κοινή γνώμη (Bontridder & Poullet, 2021; Burtell & Woodside, 2023; Kosal, 2021; Savaget et al, 2019; Zekos, 2023).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Aslani, M., & Salmani, B. (2015). Ideology and translation: A critical discourse analysis approach towards the representation of political news in translation. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 4(3), 80-88. http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.4n.3p.80
 • Bontridder, N., & Poullet, Y. (2021). The role of artificial intelligence in disinformation. Data & Policy, 3, e32. doi:10.1017/dap.2021.20Burtell, M., & Woodside, T. (2023). Artificial influence: An analysis of AI-driven persuasion. https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.08721
 • Chen, H. (2020). Application of Artificial Intelligence in Machine Translation. In: Xu, Z., Parizi, R., Hammoudeh, M., Loyola-González, O. (eds) Cyber Security Intelligence and Analytics. CSIA 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1147. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-43309-3_95
 • Herbig, N., Pal, S., Genabith, J. & Krüger, A. (2019). Integrating Artificial and Human Intelligence for Efficient Translation.Kosal, M.E. (2021). Artificial Intelligence: Unpacking Political, Rhetorical, and Security Factors. In: Kosal, M.E. (eds) Proliferation of Weapons- and Dual-Use Technologies. Advanced Sciences and Technologies for Security Applications. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-73655-2_3
 • Sárosi-Márdirosz, K. (2015). Problems Related to the Translation of Political Texts. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica. 6. 10.1515/ausp-2015-0012.
 • Savaget, P., Chiarini, T., Evans, S. (2019). Empowering political participation through artificial intelligence, Science and Public Policy, Volume 46, Issue 3, June 2019, Pages 369–380, https://doi.org/10.1093/scipol/scy064
 • Schäffner, C. (2004). Political discourse analysis from the point of view of translation studies. Journal of Language and Politics, 3(1), 117–50.
 • Schäffner, C. (2007). Politics and translation. In P. Kuhiwczak & K. Littau. (Eds.), A Companion to translation studies (pp. 134-147). Clevedon: Multilingual Matters. [Reading 3]
 • Schäffner, C., & Bassnett, S. (2010). Introduction: Politics, media and translation – exploring synergies. In C. Schäffner & S. Bassnett (Eds.), Political discourse, media and translation (pp. 1-21). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Shrivastava, R., Jain, M., Vishwakarma, S.K., Bhagyalakshmi, L. & Tiwari, R. (2023). Cross-Cultural Translation Studies in the Context of Artificial Intelligence: Challenges and Strategies. In: Kumar, A., Mozar, S., Haase, J. (eds) Advances in Cognitive Science and Communications. ICCCE 2023. Cognitive Science and Technology. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-8086-2_9
 • Wang, Y. (2023). Artificial Intelligence Technologies in College English Translation Teaching. J Psycholinguist Res 52, 1525–1544. https://doi.org/10.1007/s10936-023-09960-5
 • Zekos, G.I. (2022). AI and Politics. In: Political, Economic and Legal Effects of Artificial Intelligence. Contributions to Political Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-94736-1_10