Image

Σταύρος Κοζομπόλης

Ο Σταύρος Κοζομπόλης είναι επαγγελματίας μεταφραστής και υποτιτλιστής από το 2017.

Ασχολείται κυρίως με τη μετάφραση και την τοπική προσαρμογή ιστοσελίδων και τη νομική μετάφραση, καθώς και τον διαγλωσσικό και ενδογλωσσικό υποτιτλισμό από τα αγγλικά προς τα ελληνικά.

Είναι απόφοιτος του ΤΞΓΜΔ του Ιονίου Πανεπιστημίου (2015), του  ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης» του ίδιου τμήματος (2017), ενώ κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών από το ΤΞΓΜΔ (2022).

Έχει παρουσιάσει εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη μελέτη της νομικής γλώσσας και της μετάφρασης των νομικών κειμένων και τη Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων.

Η διερμηνεία στο άσυλο σήμερα

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί στις υπηρεσίες διερμηνείας που προσφέρονται στις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες που σχετίζονται με το άσυλο και στην καταγραφή των αναγκών και των μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να τις βελτιώσουν. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση στοχεύει στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και ειδικότερα στην καταγραφή των απόψεων των εργαζομένων σε υπηρεσίες που σχετίζονται με το άσυλο για τους/τις διερμηνείς και τη συνεργασία μαζί τους, τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν για τη βελτίωση των γλωσσικών υπηρεσιών, καθώς και τις κυριότερες γλώσσες στις οποίες θα πρέπει να παρέχονται αυτές.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η έρευνα επικεντρώθηκε στη συγκέντρωση και την ανάλυση δεδομένων από τρεις πηγές. Αρχικά, συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν ποσοτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους αιτούντες άσυλο στις ελληνικές αρμόδιες υπηρεσίες, τα οποία αναζητήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η δεύτερη πηγή περιλαμβάνει επίσης ποσοτικά δεδομένα που προέκυψαν από τις απαντήσεις ενός ερωτηματολογίου που σχεδιάστηκε και συγκροτήθηκε από την ερευνητική ομάδα του έργου και απαντήθηκε από εργαζόμενους/ες σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες που σχετίζονται με το άσυλο, ενώ η τρίτη περιλαμβάνει ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν από συνεντεύξεις των μελών της ερευνητικής ομάδας με εργαζόμενους/ες σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες που σχετίζονται με το άσυλο. Ο συνδυασμός δεδομένων από διαφορετικές πηγές είχε σκοπό την τριγωνοποίησή τους, ώστε να επιτευχθεί η εξαγωγή όσο το δυνατόν ασφαλέστερων αποτελεσμάτων.

Συνεργασία με διερμηνείς στις ζώνες διέλευσης προσφύγων: Ανάπτυξη δεξιοτήτων και αύξηση της ευαισθητοποίησης σε ΑΕΙ / ReTrans» (Working with Interpreters in Refugee Transit Zones: Capacity building and awareness-raising for higher education contexts / ReTrans)

Το έργο ReTrans του προγράμματος Erasmus+ αποβλέπει στρατηγικά στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τη διερμηνεία σε ζώνες διέλευσης προσφύγων, παρέχοντας σε φοιτητές και καθηγητές ιδρυμάτων που εκπαιδεύουν διερμηνείς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και εύχρηστα εκπαιδευτικά εργαλεία.

Ειδικότερός στόχος του έργου είναι να βοηθήσει όσους φοιτούν ή διδάσκουν διερμηνεία σε περιβάλλοντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να κατανοήσουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις όχι μόνο της ίδιας της διερμηνείας, αλλά και της επαρκούς διαχείρισης της παροχής γλωσσικών υπηρεσιών για όλους τους συμμετέχοντες της επικοινωνίας. Παράλληλα, το έργο απευθύνεται και σε άτομα που προσφέρουν υπηρεσίες διερμηνείας στο προσφυγικό πλαίσιο χωρίς να έχουν κάποια κατάρτιση, καθώς και σε όσους διαχειρίζονται αυτές τις υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, στην αρχική φάση του έργου πραγματοποιήθηκε η καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης στις χώρες-εταίρους (Αυστρία, Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία και Σλοβενία) με την άντληση τόσο ποσοτικών δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων όσο και ποιοτικών δεδομένων μέσω συνεντεύξεων στις οποίες συμμετείχαν διερμηνείς, πρόσφυγες και δημόσιοι λειτουργοί. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν διαδραστικά παιχνίδια, podcast και βίντεο τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ασύγχρονη εκπαίδευση των ομάδων-στόχου. Όλοι οι εκπαιδευτικοί πόροι που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου αποτελούν καινοτόμες και αειφόρες προσεγγίσεις στη μάθηση με βάση τα παιχνίδια και την εκπαίδευση με σύγχρονα μέσα.